Áirithint Cruinnithe Braislí Cruthaitheacha
Droichead Cluster Meeting Booking

Céim 1. Roghnaigh Bealach Clárúcháin:
Step 1. Select Registration Route:

primary

Bunscoil

Primary
post primary

Iar-bhunscoil

Post Primary

Breis eolais maidir le Droichead
More information about Droichead

 • Nuashonrú MNC CNIM – Meán Fómhair 2022 | NIPT NQT Update – September 2022

  GA

  Is é Droichead an próiseas nua ionduchtaithe comhtháite do mhúinteoirí agus tá sé ar fáil do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

  Tá na próisis thraidisiúnta Promhaidh, Fostaíocht Iarcháilíochta (PQE) agus an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin tugtha chun críche nó á gcur i gcrích de réir a chéile.

  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir bunscoile agus iar-bhunscoile atá cláraithe ón 1 Meitheamh 2020.

  • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar phróiseas Droichead cliceáil anseo.
  • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar Cheardlanna Ionduchtúcháin cliceáil anseo.
  • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar Thacaíocht Scoile cliceáil anseo.
  • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn sonraí teagmhála foirne CNIM uathu cliceáil anseo.

  Le haghaidh ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas traidisiúnta, seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Beidh Cnuaschruinnithe ar fáil trí Zoom de réir an Fhéilire Cnuaschruinnithe anseo. Ba cheart é seo a léamh in éineacht le ‘Cnuaschruinnithe: Faisnéis Tábhachtach agus Prótacail Tinrimh’ anseo ina bhfuil nasc chun clárú.

  Ní mór do MNCanna cur isteach ar Droichead trí www.teachingcouncil.ie  agus ríomhphost deimhnithe a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta roimh chlárú do Chnuaschruinniú 1.

  EN

  Droichead is the new integrated induction process for teachers and is available to both primary and post-primary teachers.
  The traditional processes of Probation, Post-qualification Employment (PQE) and the Induction Workshop Programme either have concluded or are being phased out.

  It is important to note that Droichead is the only route of induction for all primary and post-primary teachers registered from 1 June 2020.

  • Teachers requiring information on the Droichead process should click here.
  • Teachers requiring information on Induction Workshops should click here.
  • Teachers requiring information on School Support should click here.
  • Teachers requiring NIPT team contact details should click here.

  For queries relating to the traditional process, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Cluster Meetings will be available via Zoom as per the Cluster Meeting Calendar here. This should be read in tandem with ‘Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols’ here which includes a link to register.

  NQTs must apply for Droichead via www.teachingcouncil.ie and receive a confirmation email from the Teaching Council before registering for Cluster Meeting 1.   

   

   

 • Cnuaschruinnithe Droichead CNIM 2022 /2023 | NIPT Droichead Cluster Meetings 2022 /2023

  GA

  Ní bhaineann Cnuaschruinnithe Droichead ach le MNC a ghlacann páirt i bpróiseas Droichead.

  Ní mór do MNCanna iarratas a dhéanamh ar Droichead trí www.teachingcouncil.ie  agus ríomhphost deimhnithe a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta (a thugann faomhadh chun tús a chur le próiseas Droichead) sula dtéann siad i mbun aon chnuaschruinnithe.

  Is fóram é gach cnuaschruinniú inar féidir le MNCanna próiseas Droichead agus cleachtas gairmiúil a phlé agus soiléiriú a lorg. Spreagtar MNCanna ceisteanna a chur, treoir a lorg, machnamh a dhéanamh ar dhúshláin ar leith agus rathúlacht, smaointe agus eispéiris a roinnt.

  Éascaíonn Comhpháirtithe CNIM a bhfuil taithí ar Chnuaschruinnithe acu agus cuireann siad bealaí tacaíochta gairmiúla agus pearsanta ar fáil do MNCanna. Cothaíonn an cur chuige comhfhoghlama seo caidrimh ghairmiúla, muinín agus inniúlacht.

  Beidh Cnuaschruinnithe ar fáil de réir an Fhéilire Cnuaschruinnithe. Mar atá leagtha amach sa cháipéis Chnuascruinnithe: Eolas Tábhachtach agus Prótacail Tinrimh, osclófar clárúcháin an tseachtain roimh na himeachtaí.

  EN

  Droichead Cluster Meetings are confined to NQT's participating in the Droichead process.

  NQTs must apply for Droichead via www.teachingcouncil.ie and receive a confirmation email from the Teaching Council (which provides approval to commence the Droichead process) prior to engaging in any cluster meetings.

  Each cluster meeting is a forum where NQTs can discuss and seek clarification about the Droichead process and professional practice. NQTs are encouraged to ask questions, seek guidance, reflect upon particular challenges and share successes, ideas and experiences.
  Cluster meetings are facilitated by experienced NIPT Associates and provide avenues of both professional and personal support to NQTs. This shared-learning approach builds professional relationships, confidence and competence.

  Cluster Meetings will be available as per the Cluster Meetings Calendar. As outlined in the Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols document, registrations will open the week before the events.

 • Dátaí Tábhachtacha | Important Dates

  GA

  Éascófar Cnuaschruinnithe Droichead trí Zoom. Eiseofar dátaí/amanna ar bhonn seachtainiúil. Tá prótacail i bhfeidhm, ní mór do MNCanna ar mian leo freastal orthu dul i dtaithí orthu sula gcláraíonn siad. Is féidir teacht ar phrótacail agus ar an nasc chun clárú anseo.

  EN

  Droichead Cluster Meetings will be facilitated via Zoom.  Dates/times will be released on a weekly basis. Protocols apply, NQTs wishing to attend are required to familiarise themselves with them prior to registering. Protocols and the link to register can be accessed here.

  Important Information

 • Teastas Cúrsa a Phriontáil | Printing Course Certificate

  GA

  Is féidir le MNCanna a ghlac páirt iomlán sa CC 2 uair an chloig a nDeimhniú Críochnaithe a rochtain óna bpróifíl úsáideora laistigh de 10 lá oibre ó fhreastal ar an gcnuaschruinniú. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil an rogha seo ar fáil ach amháin tar éis do fhreastal ar do chnuaschruinniú a bheith deimhnithe ag Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall.

  Lean na céimeanna seo le do thoil:

  1. Logáil isteach i do chuntas le do r-phost agus do phasfhocal.
  2. Seiceáil go bhfuil do shonraí i gceart agus brúigh nuashonraigh.
  3. Ar thaobh na láimhe deise den scáileán cliceáil ar an roghchlár.
  4. Cliceáil ar an roghchlár úsáideora agus cliceáil ar phriontáil teastas an chúrsa.
  5. Déanfar sonraí freastail an chúrsa a líonadh. Ar thaobh na láimhe deise den scáileán faoi Imeacht FGL cliceáil ar an bhfocal Clóigh.
  6. Ginfear PDF de do theastas.

  EN

  NQTs who have engaged fully in the 2-hour CM can access their Certificate of Completion from their user profile within 10 working days of attendance at the meeting.  Please note this option is only available after your cluster meeting attendance has been verified by Donegal Education Support Centre.  

  Please follow these steps:

  1. Log into your account with your e-mail and password.
  2. Check your details are correct and press update.
  3. On the right-hand side of the screen click on menu.
  4. Click on user menu and click on print course certificate.
  5. Course attendance details will be populated.  To the right of the screen under CPD Event click on the word print.
  6. A PDF of your certificate will be generated.
 • Plean Imlíneach Droichead | Droichead Outline Plan

Áirithintí Droichead
Droichead Bookings

Arna bainistiú ag
Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall

Managed by Donegal Education Support Centre
https://https://nipt-droichead.com/

Teagmháil
Contact us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(074) 97 25203


Córais Áirithinte le | Booking Systems
by On Target Web Design.